ภาพรวมการรับนักเรียนรายวัน Info

วันที่ 27 มีนาคม 2560

ชาย 2837 คน หญิง 4011 คน รวม 6848 คน

วันที่ 28 มีนาคม 2560

ชาย 1134 คน หญิง 1330 คน รวม 2464 คน

วันที่ 29 มีนาคม 2560

ชาย 535 คน หญิง 604 คน รวม 1139 คน

วันที่ 30 มีนาคม 2560

ชาย 600 คน หญิง 653 คน รวม 1253 คน

ตรวจสอบการรายงานข้อมูล Info

วันที่ 27 มีนาคม 2560

รายงานข้อมูลแล้วจำนวน 47/47 โรงเรียน

วันที่ 28 มีนาคม 2560

รายงานข้อมูลแล้วจำนวน 47/47 โรงเรียน

วันที่ 29 มีนาคม 2560

รายงานข้อมูลแล้วจำนวน 47/47 โรงเรียน

วันที่ 30 มีนาคม 2560

รายงานข้อมูลแล้วจำนวน 47/47 โรงเรียน