ภาพรวมการรับนักเรียนรายวัน Info

วันที่ 27 มีนาคม 2560

ชาย 0 คน หญิง 0 คน รวม 0 คน

วันที่ 28 มีนาคม 2560

ชาย 0 คน หญิง 0 คน รวม 0 คน

วันที่ 29 มีนาคม 2560

ชาย 0 คน หญิง 0 คน รวม 0 คน

วันที่ 30 มีนาคม 2560

ชาย 0 คน หญิง 0 คน รวม 0 คน

ตรวจสอบการรายงานข้อมูล Info

วันที่ 27 มีนาคม 2560

รายงานข้อมูลแล้วจำนวน 0/47 โรงเรียน

วันที่ 28 มีนาคม 2560

รายงานข้อมูลแล้วจำนวน 0/47 โรงเรียน

วันที่ 29 มีนาคม 2560

รายงานข้อมูลแล้วจำนวน 0/47 โรงเรียน

วันที่ 30 มีนาคม 2560

รายงานข้อมูลแล้วจำนวน 0/47 โรงเรียน